15 de novembre de 2010

Can Derrocada, moneda de canvi

L’aprovació provisional del POUM ens ha sorprès amb requalificacions a la zona esportiva de Can Derrocada, actualment qualificada com equipament privat d’us socio-esportiu:

- L’edifici principal passa a tenir ús residencial, és a dir 6 d’apartaments de luxe.


- A les pistes de tennis s‘hi podran fer 6 cases aparellades.

- A l’esplanada del camp de futbol, en comptes de les 12 cases previstes en l’ordenació vigent, s’hi faran 32 cases aparellades.

A canvi, el frontó passa a ser equipament municipal.


És a dir, s’ha bescanviat un frontó per 26 cases aparellades i 6 apartaments de luxe.

Aquesta determinació, que no ha pogut ser al·legada doncs no ha estat mai objecte d’informació pública, permet habitatges fora dels percentatges d’ocupació mínima vigents –cas dels apartaments de l’edifici de la zona esportiva- i dóna uns especials privilegis per a la construcció en parcel·les de 250 i 500 m2 quan a la resta del veïnat se’n necessiten 800.

Què hi té a veure?

Perquè aquestes finques pertanyen a una societat participada pel mateix propietari que la fàbrica PICART.

Tot per què?

Doncs que cal compensar-lo per la deslocalització d’una fàbrica de pinsos fora de la Llei.

En parlarem.

(Article publicat a la Revista Municipal "La Clau")

4 de novembre de 2010

Els canvis de la normativa urbanística

Amb l'aprovació provisional del nou POUM, s'han posat en marxa a l'hora les seves normes urbanístiques, que presenten canvis molt substancials pel que fa a la construcció en pendent, com la que hi ha a la major part de Can Derrocada.

Cal saber que des de 2004 no es poden planificar com urbanitzables terrenys amb més d'un 20% a excepció dels municipis de muntanya, que no és el cas de Sant Pere de Vilamajor.

Els principals canvis introduits han estat els següents:

1.- Plataformes d'anivellament a l'interior de les parcel.les

a) Aterrassament per sobre del nivell natural del terreny:

Abans: màxim 1,50 m.
Ara: màxim 1,00 m.
b) Plataformes per sota del nivell natural del terreny:

Abans: 2,20 m.
Ara: 1,00 m.
c) Alçada màxima dels murs de contenció interiors:

Abans: 3,7 m (màxim 2,2 metres per sota i 1,5 metres per sobre de la cota natural).
Ara: 1,60 m (màxim 1 metre per sota o 1 metre per sobre de la cota natural).
d) Pendent màxim de les terrasses:

Abans: 1:3 (alt:llarg).
Ara: 1:3 (alt:llarg).

e) Distància mínima entre murs de contenció:

Abans: no regulada.
Ara: 2 metres.

2.- Murs enfront a vial

a) Murs a la línia de carrer:

Abans: no especificat: criteri subjectiu del tècnic.

Ara: si a 1 metre de la línia de carrer, el terreny natural presenta un pendent de:
- Fins a 1,5 m: es pot fer un mur de fins a 1,5 m.
- De 1,5 a 2 m: es pot fer un mur de fins a 2 m.
- Més de 2,5 m: es pot fer un mur màxim de 3 m.

b) Resta de murs enfront a vial:

Abans: criteris generals dels murs interiors de contenció de terres.

Ara: només es podran fer dos murs més fins arribar a la plataforma on es trobi l'edificació, murs que seguiran les especificacions generals per als murs interiors. La distància entre el primer mur i el mur a vial no serà inferior a 2 metres o l'alçada del mur a vial.
3.- Murs a veïns

Abans: no especificat: criteri subjectiu del tècnic.

Ara: només es permatrà la modificació fins als límits de la norma general per a murs interiors si hi ha acord entre els dos propietaris. En cas contrari no es permet la modificació del terreny natural en una franja de 1 metre dins de cada propietat.
Si la rasant ja ha estat modificada abans pel veí, es podrà modificar en la pròpia parcel.la en el mateix sentit, sense superar l'alteració de +-1 m respecte el terreny natural.
Damunt dels murs només es podrà colocar un element de reixa, tela metàlica o preferiblement d'arbust viu fins a una alçada màxima de 0,90 m a vial o 1,80 m a veïns.

4.- Limitacions d'edificabilitat en raó del pendent

Abans:
- Pendent del terreny >30%: reducció de 1/3 en l'ocupació permesa per l'edificació.
- Pendent del terreny >50%: reducció de 1/2 en l'ocupació permesa per l'edificació.
- Pendent del terreny >100%: la parcel.la no serà edificable.

Ara:
- Pendent del terreny entre 20% al 40%: reducció de 1/3 en l'ocupació permesa i en el sostre màxim de l'edificació.
- Pendent del terreny entre el 40% i el 70%: reducció de 1/2 en l'ocupació permesa i en el sostre màxim de l'edificació.
- Pendent del terreny >70%: la parcel.la no serà edificable.

(Nota l'ocupació màxima a Can Derrocada és del 20%, i el sostre màxim del 60%, respecte la superfície de la parcel.la).

5.- Plànol topogràfic per a la llicència

Abans: Plànol topogràfic amb corbes de nivell, amb equidistància d'un metre on s'indiqui l’edificació, camins i arbrat existent.

Ara: Plànol topogràfic visat pel col·legi de topògrafs amb corbes de nivell cada metre i justificació gràfica del moviment de terres previst.

Observacions:

- Durant la redacció del POUM amb les noves normes (que ja estan actualment en vigor per ser més restrictives) es van incrementar molt notablement les sol.licitud de llicències d'obres, una part de les quals a dia d'avui encara no s'han executat, i no és precisament per la crisi immobiliària, sinò simplement per tenir-la demanada abans de entrada en vigor la nova regulació, més restrictiva
.


- S'han acabat els 23 anys reinterpretant la normativa vigent del POUM-1987 i sense fer inspeccions.

- Cal recordar que les irregularitats urbanístiques, encara que es disposi de llicència, no prescriuen, segons la Llei, fins al cap de 6 anys d'haver-se comès.

30 d’agost de 2010

La desaparició de la zona esportiva de Can Derrocada


Seguidament trobareu dos interessants enllaços que tracten de la requalificació de la Zona Esportiva de Can Derrocada:

Una succesió de despropòsits impedeix que Can Derrocada torni a tenir mai local social

Conveni PICART: mercadejant amb el territori

1 de febrer de 2010

Can Derrocada, el nucli amb major creixement de Sant Pere de Vilamajor

Segons el darrer padró a 1 de gener de 2009, la població empadronada a Can Derrocada era de 213 persones, amb un creixement respecte l'any anterior de 27 habitants.

Evolució de la població empadronada a Can Derrocada al gener de cada any

Aquesta dada, malgrat la tónica d'estancament en el creixement general que es ve donant en tot el municipi en els darrers anys, significa consolidar Can Derrocada com el nucli amb major creixement relatiu de tot el municipi de Sant Pere de Vilamajor.

En efecte, només al 2008, 1 de cada 5 persones amb que va incrementar la població del municipi, va triar el veïnat de Can derrocada per establir-se.

En els darrers 5 anys (2003 a 2008), Can Derrocada ha significat el 14% del creixement de la població total del municipi, creixent en termes absoluts pràcticament el mateix que el nucli principal. La població de Can derrocada s'ha duplicat en aquest interval.

Aportació dels nuclis al creixement total de la població del municipi. 2003-2008

Així, si al 2003 Can Derrocada significava només el 3,3% de la població total, a finals de 2008 aquesta proporció és ja del 5,3%: dos punts més en només cinc anys.
És de fer notar que també Vallserena està experimentant increments de magnitud relativa similar, i que el nucli principal, Can Vila i Can Ram segueixen la tònica de creixement mitjà, del municipi, i per tant sense variar el seu pes específic en el conjunt del municipi, clavat en el 14,5% del total de la població resident pel que fa al nucli principal, en poc menys del 23% pel que fa a Can Vila i en el 10,5% de Can Ram.

Propoció de la població resident als nuclis de Sant Pere de Vilamajor respecte el total. Comparatiu 2003-2008 (dades a 31 de desembre de cada any).

De fet, Can Derrocada és el nucli perifèric amb menor taxa d'ocupació, sent la capacitat potencial del veïnat de prop de 1.000 habitants; un 10% de la població total del municipi, i per tant està cridat a continuar experimentant creixements per sobre de la mitjana, fins quadruplicar-se.

4 de gener de 2010

Bicicletada popular d'inauguració del Camí de Can Tona


Després de quatre anys d'empeny, el Camí de Can Tona, obert fa dos anys, ja està asfaltat gràcies al Fons d'Inversió Local, al que s'ha destinat la partida més gran: 215.000 Euros.


Aquesta és sens dubte la principal obra de vialitat que s'ha realitzat a Sant Pere de Vilamajor en els darrers 20 anys, i la primera que assoleix la fita històrica d'unir els nuclis de Can Ram, Can Vila i Vallserena, on viu més del 40% de la població, amb el nucli principal i Can Derrocada, sense haver de passar per Sant Antoni de Vilamajor, amb un accés immillorable a l'Escola Torre Roja.

El camí compte amb el primer carril-bici del municipi.

Per tal de celebrar aquest important esdeveniment, el proper diumenge 10 de gener es durà a terme una bicicletada popular, que unirà els quatre nuclis pel Camí de Can Tona:
  • 10 h, els veïns de Can Ram aniràn vers Can Vila.
  • 10,30 h, s'uniràn amb els veïns de Can Vila, per anar vers Vallserena.
  • 11 h, sortiran plegats amb les veïns de Vallserena cap al Camí de Can Tona.
  • 11,30 h, els veïns de Can Derrocada ens unirem a la comitiva per anar fins la carpa a la plaça de l'Ajuntament, on es celebrarà un esmorzar popular.

L'acte és organitzat per l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor amb les Associacions de Veïns de Can Vila, Can Ram i Can Derrocada.

No hi falteu; us esperem a tots a les 11,30 h a l'entrada del camí de Can Tona en la confluència de la carretera de Vallserena.