24 de març de 2009

Breu crònica de la reunió del Consell de Poble de presentació del POUM

Ahir, dilluns 23, va tenir lloc la reunió extraordinària del Consell Plenari del Consell de Poble, amb el POUM com a tema monogràfic. L'ordre del dia previst s'iniciava amb la presentació del projecte de planejament per part dels tècnics redactors, per a seguidament donar pas a la presentació de l'Informe que ha confeccionat la segona Comissió de Treball del Consell de Poble la qual, recollint la feina feta per la primera comissió, era l'encarregada de la tasca en aquesta nova etapa.

També estava prevista la presentació de propostes per part dels grups municipals.

En suma, es tractava de què el Consell de Poble, màxima figura de participació ciutadana del municipi, tingués tots els elements per conèixer el POUM i el conjunt de propostes formulades al respecte.

La reunió es va iniciar a un quart de deu del vespre i va acabar passat un quart de dues de la matinada.

Pel que fa a Can Derrocada, el planejament previst no hi fa ni una menció, assumint la continuitat de la situació actual, només afectada per la normativa urbanística general, que ha variat en matèria de construccions respecte la situació actualment vigent, que data de fa 22 anys (del 1987).

La nostra Associació, membre nat del Consell de Poble, va ser representada pel nostre tresorer, en Ricard Camprubí, que des de l'inici del procés de planejament urbanístic ha vingut seguint de molt a prop el tema, participant des del començament en els treballs de la primera comissió d'urbanisme.

Us recomanem llegir, ni que sigui per sobre, els documents i les propostes de planejament, que trobareu, pel que fa a la feina feta per l'equip redactor del POUM, en aquest enllaç, i en allò que respecta a la Comissió de Treball del Consell de Poble, en aquest altre enllaç.

Un cop fetes les presentacions de les propostes per part dels tècnics redactors del POUM i la Comissió de Treball, finalment els grups municipals varen poder presentar la seva visió del planejament previst. És de destacar que només es van fer intervencions per part de tres grups municipals: CiU, en el sentit de refrendar el pla presentat pels tècnics, i ISP i ERC que varen al.legar importants modificacions, ambdues en la mateixa línia que les presentades per la Comissió de Treball.

Pel que fa a la nostra representació, al marge de més comentaris generals en relació amb el planejament en general i la visió del municipi, la intervenció es va centrar, com no podia ser d'altre manera, en el nostre veïnat. Val a dir que, apart de la nostra, van fer intervencions els representants dels veïns de Can Vila, els de Les Faldes, els dels Refugis del Montseny, dels Caminaires de Faldes, de l'Associació Pau i Convivècia, del Trenacacames, i del Centre Excursionista de Vilamajor.

Al respecte, apart d'altres reflexions i debats generals sobre el planejament urbanístic (reequilibri del nucli principal, dotacions d'equipaments, deslocalitzacions de les fàbriques, estàndards de superfície comercials, etc.), es van formular les següents preguntes:

- Als tècnics redactors:
a) Les previsions de la nova normativa urbanística pel que fa a la construcció en pendents de terrenys elevats (la normativa vigent prohibeix declarar urbanitzables terrenys amb més d'un 20% de pendent), i en particular sobre l'alçada dels murs enfrontats a carrer i la permissivitat de què es facin amb ciment encofrat vist.
b) Sobre la desaparició, respecte el projecte inicial, d'un parc que es preveia al costat de la zona esportiva de Can Derrocada fins el camí de Can Tona.
c) Respecte si existia alguna previsió de modificació dels usos previstos per a la zona esportiva de Can Derrocada.

- A la Comissió:
a) Sobre la desaparició, respecte l'Informe precedent de la primera Comissió de Treball, dels projectes proposats referents al "Parc de Llevant" un parc al costat de la zona esportiva), i el "camí verd dels Tres Torrents" (camí per a vianants i bicicletes que, seguint la riera, anava del camí de Can Tona fins Can Llobera. (Ambdós projectes havien estat dissenyats i defensats en el seu dia pel nostre ponent).
b) Sobre la inclusió d'un mapa de soroll encarregat i fet posar en l'informe per l'altre associació del nostre veïnat (els tres membres de la seva junta han estat formant part de la comissió de treball), que concloïa amb la necessitat de declarar "Zona d'Especial Protecció de la Qualitat Acústica" la part central del veïnat, precisament al voltant de la zona esportiva. Val a dir que aquest tipus de qualificació és la més alta prevista per la llei reguladora, destinada a àmbits naturals d'especial interès de protecció. Per a què us feu una idea, és la mateixa qualificació pel que fa a immissions sonores que correspondria a la torre de guaita situada a Sant Elies. Val a dir que aquesta excepcional qualificació no es demanava per a la resta de veïnats, i que la mateixa és en la pràctica impossible d'assolir per a un veïnat residencial normal (doncs el soroll dels simples cotxes superarien els límits permesos per a aquesta qualificació sonora).
c) La seva opinió sobre les qüestions relativa a l'estètica constructiva i elements de paisatge urbà incorporades a la normativa urbanística del POUM.

Els tècnics del POUM varen contestar les qüestions formulades en el sentit de, pel que fa a les construccions i murs en pendents elevats, referir-se a què la normativa urbanística del municipi recollirà les prescripcions de l'actual marc legal, molt més restrictives que les vigents fins ara, i que s'estudiaria la inclusió de normes d'estètica constructiva, en especial pel que fa als murs, per evitar masses de ciment vistos.
Pel que fa al Parc de Llevant, el redactor reconeixè que no han trobat la manera de compensar la propietat de la finca per la pèrdua de les parcel.les edificables actualment existents (val a dir que la titularitat és la mateixa, indirectament, que la de la zona esportiva, la de la masia de Can Derrocada i de la fàbrica de pinsos, configurant una especial problemàtica el tractar tots aquests temes en el seu conjunt, també tots ells en zones especialments sensibles).
Respecte la zona esportiva, realment no va concretar res.

Pel que fa a les preguntes formulades a la Comissió de Treball, les respostes van ser disperses i molt vagues, posant-se en evidència que no tenien arguments al respecte.

Més endavant, lamentant que els representants de l'altre associació del veïnat ja haguessin marxat de la reunió (tot i ocupant dos llocs en el Consell de Poble, un nat com associació i un altre adjudicat per la bossa de ciutadania de Can Derrocada), el nostre delegat va demanar formalment a la Comissió que es retirés la inclusió en l'Informe de la Comissió de la qualificació de Can Derrocada com Zona d'Especial Protecció de la Qualitat Acústica, tant per l'impossible metafísic que representava, com també pel tracte diferencial injustificat respecte els altres veïnats de Sant Pere de Vilamajor. Es va demanar que aquesta petició constés en acta, sent recollida pel Secretari en aquest sentit.

En definitiva, i per concloure, el nou POUM no planteja cap modificació que afecti a Can Derrocada en relació amb les condicions actuals, i pel que fa a la resta dels nuclis, apart d'intervencions puntuals en alguns àmbits, pràcticament consensuades per totes les parts, les diferències de criteri es centren en el tractament de l'illa formada per la masia de Can Derrocada i els equipaments municipals, que en el plantejament dels tècnics es preveuen les compensacions per a la deslocalització de la fàbrica de pinsos i la recuperació de la masia i el seu àmbit (actualment zona edificable). Igualment, pel que fa a l'àrea de la Puntiblond fins el límit del terme municipal, que en les previsions dels planificadors acullen habitatges, zona verda i equipaments (polisportiu cobert) per tal de facilitar la deslocalització de la fàbrica i reequilibrar el nucli, per bé que programant-se només quan les ampliacions previstes al nucli central estiguessin ja desenvolupades, i en tot cas no abans de 15 anys.

Aquests dos àmbits seran el nus de la negociació política i de la possible votació en contra per part d'algun grup polític en l'oposició, en el Ple que ha d'aprovar inicialment el POUM.

El Consell de Poble va finalment decidir demanar a l'Ajuntament la consideració de les propostes presentades al plenari, en la mesura que poguessin ser viables i compatibles amb l'enfocament general, consensuat, de tot el planejament presentat.

El procés a partir d'aquest punt continuarà amb l'estudi d'aquestes propostes per part de l'equip redactor, i la presentació del projecte a l'aprovació del Ple Municipal, previst per a finals d'abril, obrint-se a partir de llavors, un període perceptiu de 45 dies per a la presentació i contesta d’al.legacions, així com els informes sectorials manats per la normativa que han de elaborar diversos organismes competencials, tornant a ser presentat al Ple Municipal per a la seva aprovació provisional (el termini previst seria en total d'uns quatre o cinc mesos des de l'aprovació inicial).
Finalment, de no haver de reformular el pla, es presentaria a la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat per al seu estudi i eventuals rectificacions, tornant novament al Ple Municipal per a l'aprovació definitiva. De no haver-hi entrebancs, en el termini d'uns 12 mesos a partir de l'aprovació provisional, el POUM podria ser definitivament aprovat.

En properes setmanes hem previst convocar-vos a una Assemblea on, entre altres assumptes (sia la zona esportiva), puguem ampliar qualsevol informació al respecte del POUM i decidir la posició institucional conjunta de la nostra Associació pel que fa al mateix, a banda de les actuacions que a títol personal hom vulgui emprendre en el període d’al.legacions.