4 de novembre de 2010

Els canvis de la normativa urbanística

Amb l'aprovació provisional del nou POUM, s'han posat en marxa a l'hora les seves normes urbanístiques, que presenten canvis molt substancials pel que fa a la construcció en pendent, com la que hi ha a la major part de Can Derrocada.

Cal saber que des de 2004 no es poden planificar com urbanitzables terrenys amb més d'un 20% a excepció dels municipis de muntanya, que no és el cas de Sant Pere de Vilamajor.

Els principals canvis introduits han estat els següents:

1.- Plataformes d'anivellament a l'interior de les parcel.les

a) Aterrassament per sobre del nivell natural del terreny:

Abans: màxim 1,50 m.
Ara: màxim 1,00 m.
b) Plataformes per sota del nivell natural del terreny:

Abans: 2,20 m.
Ara: 1,00 m.
c) Alçada màxima dels murs de contenció interiors:

Abans: 3,7 m (màxim 2,2 metres per sota i 1,5 metres per sobre de la cota natural).
Ara: 1,60 m (màxim 1 metre per sota o 1 metre per sobre de la cota natural).
d) Pendent màxim de les terrasses:

Abans: 1:3 (alt:llarg).
Ara: 1:3 (alt:llarg).

e) Distància mínima entre murs de contenció:

Abans: no regulada.
Ara: 2 metres.

2.- Murs enfront a vial

a) Murs a la línia de carrer:

Abans: no especificat: criteri subjectiu del tècnic.

Ara: si a 1 metre de la línia de carrer, el terreny natural presenta un pendent de:
- Fins a 1,5 m: es pot fer un mur de fins a 1,5 m.
- De 1,5 a 2 m: es pot fer un mur de fins a 2 m.
- Més de 2,5 m: es pot fer un mur màxim de 3 m.

b) Resta de murs enfront a vial:

Abans: criteris generals dels murs interiors de contenció de terres.

Ara: només es podran fer dos murs més fins arribar a la plataforma on es trobi l'edificació, murs que seguiran les especificacions generals per als murs interiors. La distància entre el primer mur i el mur a vial no serà inferior a 2 metres o l'alçada del mur a vial.
3.- Murs a veïns

Abans: no especificat: criteri subjectiu del tècnic.

Ara: només es permatrà la modificació fins als límits de la norma general per a murs interiors si hi ha acord entre els dos propietaris. En cas contrari no es permet la modificació del terreny natural en una franja de 1 metre dins de cada propietat.
Si la rasant ja ha estat modificada abans pel veí, es podrà modificar en la pròpia parcel.la en el mateix sentit, sense superar l'alteració de +-1 m respecte el terreny natural.
Damunt dels murs només es podrà colocar un element de reixa, tela metàlica o preferiblement d'arbust viu fins a una alçada màxima de 0,90 m a vial o 1,80 m a veïns.

4.- Limitacions d'edificabilitat en raó del pendent

Abans:
- Pendent del terreny >30%: reducció de 1/3 en l'ocupació permesa per l'edificació.
- Pendent del terreny >50%: reducció de 1/2 en l'ocupació permesa per l'edificació.
- Pendent del terreny >100%: la parcel.la no serà edificable.

Ara:
- Pendent del terreny entre 20% al 40%: reducció de 1/3 en l'ocupació permesa i en el sostre màxim de l'edificació.
- Pendent del terreny entre el 40% i el 70%: reducció de 1/2 en l'ocupació permesa i en el sostre màxim de l'edificació.
- Pendent del terreny >70%: la parcel.la no serà edificable.

(Nota l'ocupació màxima a Can Derrocada és del 20%, i el sostre màxim del 60%, respecte la superfície de la parcel.la).

5.- Plànol topogràfic per a la llicència

Abans: Plànol topogràfic amb corbes de nivell, amb equidistància d'un metre on s'indiqui l’edificació, camins i arbrat existent.

Ara: Plànol topogràfic visat pel col·legi de topògrafs amb corbes de nivell cada metre i justificació gràfica del moviment de terres previst.

Observacions:

- Durant la redacció del POUM amb les noves normes (que ja estan actualment en vigor per ser més restrictives) es van incrementar molt notablement les sol.licitud de llicències d'obres, una part de les quals a dia d'avui encara no s'han executat, i no és precisament per la crisi immobiliària, sinò simplement per tenir-la demanada abans de entrada en vigor la nova regulació, més restrictiva
.


- S'han acabat els 23 anys reinterpretant la normativa vigent del POUM-1987 i sense fer inspeccions.

- Cal recordar que les irregularitats urbanístiques, encara que es disposi de llicència, no prescriuen, segons la Llei, fins al cap de 6 anys d'haver-se comès.