15 de novembre de 2010

Can Derrocada, moneda de canvi

L’aprovació provisional del POUM ens ha sorprès amb requalificacions a la zona esportiva de Can Derrocada, actualment qualificada com equipament privat d’us socio-esportiu:

- L’edifici principal passa a tenir ús residencial, és a dir 6 d’apartaments de luxe.


- A les pistes de tennis s‘hi podran fer 6 cases aparellades.

- A l’esplanada del camp de futbol, en comptes de les 12 cases previstes en l’ordenació vigent, s’hi faran 32 cases aparellades.

A canvi, el frontó passa a ser equipament municipal.


És a dir, s’ha bescanviat un frontó per 26 cases aparellades i 6 apartaments de luxe.

Aquesta determinació, que no ha pogut ser al·legada doncs no ha estat mai objecte d’informació pública, permet habitatges fora dels percentatges d’ocupació mínima vigents –cas dels apartaments de l’edifici de la zona esportiva- i dóna uns especials privilegis per a la construcció en parcel·les de 250 i 500 m2 quan a la resta del veïnat se’n necessiten 800.

Què hi té a veure?

Perquè aquestes finques pertanyen a una societat participada pel mateix propietari que la fàbrica PICART.

Tot per què?

Doncs que cal compensar-lo per la deslocalització d’una fàbrica de pinsos fora de la Llei.

En parlarem.

(Article publicat a la Revista Municipal "La Clau")

4 de novembre de 2010

Els canvis de la normativa urbanística

Amb l'aprovació provisional del nou POUM, s'han posat en marxa a l'hora les seves normes urbanístiques, que presenten canvis molt substancials pel que fa a la construcció en pendent, com la que hi ha a la major part de Can Derrocada.

Cal saber que des de 2004 no es poden planificar com urbanitzables terrenys amb més d'un 20% a excepció dels municipis de muntanya, que no és el cas de Sant Pere de Vilamajor.

Els principals canvis introduits han estat els següents:

1.- Plataformes d'anivellament a l'interior de les parcel.les

a) Aterrassament per sobre del nivell natural del terreny:

Abans: màxim 1,50 m.
Ara: màxim 1,00 m.
b) Plataformes per sota del nivell natural del terreny:

Abans: 2,20 m.
Ara: 1,00 m.
c) Alçada màxima dels murs de contenció interiors:

Abans: 3,7 m (màxim 2,2 metres per sota i 1,5 metres per sobre de la cota natural).
Ara: 1,60 m (màxim 1 metre per sota o 1 metre per sobre de la cota natural).
d) Pendent màxim de les terrasses:

Abans: 1:3 (alt:llarg).
Ara: 1:3 (alt:llarg).

e) Distància mínima entre murs de contenció:

Abans: no regulada.
Ara: 2 metres.

2.- Murs enfront a vial

a) Murs a la línia de carrer:

Abans: no especificat: criteri subjectiu del tècnic.

Ara: si a 1 metre de la línia de carrer, el terreny natural presenta un pendent de:
- Fins a 1,5 m: es pot fer un mur de fins a 1,5 m.
- De 1,5 a 2 m: es pot fer un mur de fins a 2 m.
- Més de 2,5 m: es pot fer un mur màxim de 3 m.

b) Resta de murs enfront a vial:

Abans: criteris generals dels murs interiors de contenció de terres.

Ara: només es podran fer dos murs més fins arribar a la plataforma on es trobi l'edificació, murs que seguiran les especificacions generals per als murs interiors. La distància entre el primer mur i el mur a vial no serà inferior a 2 metres o l'alçada del mur a vial.
3.- Murs a veïns

Abans: no especificat: criteri subjectiu del tècnic.

Ara: només es permatrà la modificació fins als límits de la norma general per a murs interiors si hi ha acord entre els dos propietaris. En cas contrari no es permet la modificació del terreny natural en una franja de 1 metre dins de cada propietat.
Si la rasant ja ha estat modificada abans pel veí, es podrà modificar en la pròpia parcel.la en el mateix sentit, sense superar l'alteració de +-1 m respecte el terreny natural.
Damunt dels murs només es podrà colocar un element de reixa, tela metàlica o preferiblement d'arbust viu fins a una alçada màxima de 0,90 m a vial o 1,80 m a veïns.

4.- Limitacions d'edificabilitat en raó del pendent

Abans:
- Pendent del terreny >30%: reducció de 1/3 en l'ocupació permesa per l'edificació.
- Pendent del terreny >50%: reducció de 1/2 en l'ocupació permesa per l'edificació.
- Pendent del terreny >100%: la parcel.la no serà edificable.

Ara:
- Pendent del terreny entre 20% al 40%: reducció de 1/3 en l'ocupació permesa i en el sostre màxim de l'edificació.
- Pendent del terreny entre el 40% i el 70%: reducció de 1/2 en l'ocupació permesa i en el sostre màxim de l'edificació.
- Pendent del terreny >70%: la parcel.la no serà edificable.

(Nota l'ocupació màxima a Can Derrocada és del 20%, i el sostre màxim del 60%, respecte la superfície de la parcel.la).

5.- Plànol topogràfic per a la llicència

Abans: Plànol topogràfic amb corbes de nivell, amb equidistància d'un metre on s'indiqui l’edificació, camins i arbrat existent.

Ara: Plànol topogràfic visat pel col·legi de topògrafs amb corbes de nivell cada metre i justificació gràfica del moviment de terres previst.

Observacions:

- Durant la redacció del POUM amb les noves normes (que ja estan actualment en vigor per ser més restrictives) es van incrementar molt notablement les sol.licitud de llicències d'obres, una part de les quals a dia d'avui encara no s'han executat, i no és precisament per la crisi immobiliària, sinò simplement per tenir-la demanada abans de entrada en vigor la nova regulació, més restrictiva
.


- S'han acabat els 23 anys reinterpretant la normativa vigent del POUM-1987 i sense fer inspeccions.

- Cal recordar que les irregularitats urbanístiques, encara que es disposi de llicència, no prescriuen, segons la Llei, fins al cap de 6 anys d'haver-se comès.

30 d’agost de 2010

La desaparició de la zona esportiva de Can Derrocada


Seguidament trobareu dos interessants enllaços que tracten de la requalificació de la Zona Esportiva de Can Derrocada:

Una succesió de despropòsits impedeix que Can Derrocada torni a tenir mai local social

Conveni PICART: mercadejant amb el territori

1 de febrer de 2010

Can Derrocada, el nucli amb major creixement de Sant Pere de Vilamajor

Segons el darrer padró a 1 de gener de 2009, la població empadronada a Can Derrocada era de 213 persones, amb un creixement respecte l'any anterior de 27 habitants.

Evolució de la població empadronada a Can Derrocada al gener de cada any

Aquesta dada, malgrat la tónica d'estancament en el creixement general que es ve donant en tot el municipi en els darrers anys, significa consolidar Can Derrocada com el nucli amb major creixement relatiu de tot el municipi de Sant Pere de Vilamajor.

En efecte, només al 2008, 1 de cada 5 persones amb que va incrementar la població del municipi, va triar el veïnat de Can derrocada per establir-se.

En els darrers 5 anys (2003 a 2008), Can Derrocada ha significat el 14% del creixement de la població total del municipi, creixent en termes absoluts pràcticament el mateix que el nucli principal. La població de Can derrocada s'ha duplicat en aquest interval.

Aportació dels nuclis al creixement total de la població del municipi. 2003-2008

Així, si al 2003 Can Derrocada significava només el 3,3% de la població total, a finals de 2008 aquesta proporció és ja del 5,3%: dos punts més en només cinc anys.
És de fer notar que també Vallserena està experimentant increments de magnitud relativa similar, i que el nucli principal, Can Vila i Can Ram segueixen la tònica de creixement mitjà, del municipi, i per tant sense variar el seu pes específic en el conjunt del municipi, clavat en el 14,5% del total de la població resident pel que fa al nucli principal, en poc menys del 23% pel que fa a Can Vila i en el 10,5% de Can Ram.

Propoció de la població resident als nuclis de Sant Pere de Vilamajor respecte el total. Comparatiu 2003-2008 (dades a 31 de desembre de cada any).

De fet, Can Derrocada és el nucli perifèric amb menor taxa d'ocupació, sent la capacitat potencial del veïnat de prop de 1.000 habitants; un 10% de la població total del municipi, i per tant està cridat a continuar experimentant creixements per sobre de la mitjana, fins quadruplicar-se.

4 de gener de 2010

Bicicletada popular d'inauguració del Camí de Can Tona


Després de quatre anys d'empeny, el Camí de Can Tona, obert fa dos anys, ja està asfaltat gràcies al Fons d'Inversió Local, al que s'ha destinat la partida més gran: 215.000 Euros.


Aquesta és sens dubte la principal obra de vialitat que s'ha realitzat a Sant Pere de Vilamajor en els darrers 20 anys, i la primera que assoleix la fita històrica d'unir els nuclis de Can Ram, Can Vila i Vallserena, on viu més del 40% de la població, amb el nucli principal i Can Derrocada, sense haver de passar per Sant Antoni de Vilamajor, amb un accés immillorable a l'Escola Torre Roja.

El camí compte amb el primer carril-bici del municipi.

Per tal de celebrar aquest important esdeveniment, el proper diumenge 10 de gener es durà a terme una bicicletada popular, que unirà els quatre nuclis pel Camí de Can Tona:
 • 10 h, els veïns de Can Ram aniràn vers Can Vila.
 • 10,30 h, s'uniràn amb els veïns de Can Vila, per anar vers Vallserena.
 • 11 h, sortiran plegats amb les veïns de Vallserena cap al Camí de Can Tona.
 • 11,30 h, els veïns de Can Derrocada ens unirem a la comitiva per anar fins la carpa a la plaça de l'Ajuntament, on es celebrarà un esmorzar popular.

L'acte és organitzat per l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor amb les Associacions de Veïns de Can Vila, Can Ram i Can Derrocada.

No hi falteu; us esperem a tots a les 11,30 h a l'entrada del camí de Can Tona en la confluència de la carretera de Vallserena.

22 de novembre de 2009

L'Associació de Veïns de Can Derrocada dóna suport a la realització de la Consulta Popular de Sant Pere de Vilamajor

Tancades les votacions, un total de 48 socis dels 80 amb dret a vot heu expressat la vostra opinió en relació amb l'adhesió de l'Associació a la realització de la consulta popular sobre el Dret a Decidir a Sant Pere de Vilamajor.

Totes les opinions formulades han estat a favor d'aquesta adhesió.

En conseqüència, assolit el recolzament necesari,

L'Associació de Veïns de Can Derrocada dóna suport a la realització de la Consulta Popular sobre el Dret a Decidir que es celebrarà a Sant Pere de Vilamajor el dia 13 de desembre de 2009.

12 de novembre de 2009

Adhesió de l'Associació a la realització de la consulta popular del dia 13 de desembre

El proper 13 de desembre, a Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor, juntament amb un centenar d'altres municipis, es celebrarà una consulta popular que preguntarà als ciutadans el següent:

Està vostè d'acord que Catalunya esdevingui un Estat de Dret, independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea?

Se'ns ha demanat des de la Coordinadora la nostra adhesió formal a la realització de la consulta, com ja han fet el Ple de l'Ajuntament i altres Associacions del municipi. Per aquest motiu, pensem que la nostra Associació s'ha de pronunciar al respecte, i a l'hora us demanem:

Estàs d'acord en què l'Associació de Veïns de Can Derrocada, doni la seva adhesió a la consulta popular que es celebrarà el dia 13 de desembre a Sant Pere de Vilamajor, en el ben entès de què aquesta adhesió no significa el pronunciament de l'Associació al respecte de la pregunta formulada en la consulta?

Atenent als estatuts de l'Associació poden donar la seva opinió els socis a partir de 16 anys (inclòs), per la qual cosa us demanem que transmeteu, si és el cas, aquesta pregunta als vostres fills.

Podeu contestar-nos fins el dia 22 de novembre, enviant un correu a aquesta adreça, fent constar els noms i cognoms dels què contesteu, i la resposta de cadascú. El mateix diumenge us donarem els resultats.

Feu sisplau extensiu aquest correu als veïns que conegueu.

Bloc de la Comissió ciutadana "Sant Pere de Vilamajor Decideix"

2 de novembre de 2009

Can Derrocada celebra la Castanyada

Gràcies a l'iniciativa dels nostres veïns de Can Derrocada, destacadament en Miquel, la Yolanda i en Ramón, vàrem celebrar aquest dissabte la Castanyada popular a la carpa del nucli principal de Sant Pere.

Concebuda inicialment com un sopar de barri, es va anar estenent de forma controlada i finalment es va aplegar
més de 130 persones, unes 90 de Can Derrocada i una quarentena més del nucli i altres barris de Sant Pere de Vilamajor.

Per a altres ocasions, amb més temps, està plantejat compartir l'organització (i la feina) amb altres entitats del poble, en especial la dels Veïns de Sant Pere de Vilamajor, entitat que va comptar no obstant amb una nodrida representació a la Castanyada.

Els més de 100 litres d'excel.lent brou elaborat sota la direcció de la incansable Yolanda va ser adobat amb els galets, obtenint finalment una escudella amb la seva esquisida i ben complerta carn d'olla amb verdures i cigrons.
També es van brassejar uns quants quilos de costelles de xai per als menys decidits a la carn d'olla.

La festa ja va començar amb la instal.lació de dos imponents castells inflables que van fer les delícies de la vintena dels més menuts que ens van acompanyar, i avançada la nit varem poder veure a uns quants de no tant menuts revolcant-s'hi.

Regat amb vi, cava i refrescs, l'àpat va continuar amb les tradicionals castanyes i moniatos, amb el seu corresponent moscatell.

La música de fons va amenitzar tota la vetllada, i tot i els calefactors de què es disposava, la benigna temperatura ambient va fer que no calgués connectar-los.

El partit del Barça va -com sempre- frenar l'assistència dels més afeccionats fins les 10 del vespre, per bé que a aquella hora, el sopar ja havia estat servit per als més menuts.

Volem agraïr l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, al nostre Alcalde -que va acceptar l'invitació per a assistir-hi- i a la Brigada, pel seu suport a l'acte, així com també als Tryphaires per prestar-nos els altaveus. I evidentment als pencaires, especialment en Miquel, la Yolanda i en Ramón, i al tots els veïns que hi van donar un cop de mà per a què la vetllada aconseguís l'éxit d'organització.

11 de juny de 2009

Els mitjans se'n fan ressó...

L'Actualitat del Baix Montseny se'n fa ressò de la greu manipulació del nostre article al Butlletí municipal.

Les averiguacions de l'afer avancen a bon ritme, i tot fa pensar en una trama digne del Còdigo da Vinci.

28 de maig de 2009

No hi ha dret!

Al Butlletí municipal "La clau de Vilamajor" ha aparegut el nostre article. Ha quedat així:
(Cliqueu la imatge per veure-la millor)

Si mireu la fotografia que acompanya l'article, veureu que és senzillament un abocador, ben diferent de la que vàrem enviar en el seu dia.

Manifestem el nostre malestar, per aquesta greu manipul.lació, i hem enviat a l'Alcalde la nostra més enèrgica repulsa per allò que no es pot disculpar de ninguna manera.

Malament anem ...

26 de maig de 2009

Article del proper Butlletí municipal

Una de les fites del nostre veïnat ha estat i és sense dubte la recuperació de la Zona Esportiva de Can Derrocada per al seu ús ciutadà.

La marxa de Vilaguixà torna a deixar l'immoble sense ús, i les noves reformulacions urbanístiques, barrejades amb complicats processos de negociació, poden modificar substancialment les activitats que s'hi poden desenvolupar.

Per tot plegat, i coincidint amb l'oferiment de l'Ajuntament de poder disposar d'un espai en el Butlletí municipal "La Clau de Vilamajor", hem lliurat un article quin original es reprodueix a continuació.

(Cliqueu a sobre per veure-ho millor)

Hem cregut que era aquest el moment oportú i poder utilitzar un medi de difussió tant ampli per demanar la complicitat de tots els ciutadans de Vilamajor en la recuperació de l'ús social de la Zona Esportiva de Can Derrocada, missió en la què aquesta Junta està compromesa amb tots els veïns.

24 de març de 2009

Breu crònica de la reunió del Consell de Poble de presentació del POUM

Ahir, dilluns 23, va tenir lloc la reunió extraordinària del Consell Plenari del Consell de Poble, amb el POUM com a tema monogràfic. L'ordre del dia previst s'iniciava amb la presentació del projecte de planejament per part dels tècnics redactors, per a seguidament donar pas a la presentació de l'Informe que ha confeccionat la segona Comissió de Treball del Consell de Poble la qual, recollint la feina feta per la primera comissió, era l'encarregada de la tasca en aquesta nova etapa.

També estava prevista la presentació de propostes per part dels grups municipals.

En suma, es tractava de què el Consell de Poble, màxima figura de participació ciutadana del municipi, tingués tots els elements per conèixer el POUM i el conjunt de propostes formulades al respecte.

La reunió es va iniciar a un quart de deu del vespre i va acabar passat un quart de dues de la matinada.

Pel que fa a Can Derrocada, el planejament previst no hi fa ni una menció, assumint la continuitat de la situació actual, només afectada per la normativa urbanística general, que ha variat en matèria de construccions respecte la situació actualment vigent, que data de fa 22 anys (del 1987).

La nostra Associació, membre nat del Consell de Poble, va ser representada pel nostre tresorer, en Ricard Camprubí, que des de l'inici del procés de planejament urbanístic ha vingut seguint de molt a prop el tema, participant des del començament en els treballs de la primera comissió d'urbanisme.

Us recomanem llegir, ni que sigui per sobre, els documents i les propostes de planejament, que trobareu, pel que fa a la feina feta per l'equip redactor del POUM, en aquest enllaç, i en allò que respecta a la Comissió de Treball del Consell de Poble, en aquest altre enllaç.

Un cop fetes les presentacions de les propostes per part dels tècnics redactors del POUM i la Comissió de Treball, finalment els grups municipals varen poder presentar la seva visió del planejament previst. És de destacar que només es van fer intervencions per part de tres grups municipals: CiU, en el sentit de refrendar el pla presentat pels tècnics, i ISP i ERC que varen al.legar importants modificacions, ambdues en la mateixa línia que les presentades per la Comissió de Treball.

Pel que fa a la nostra representació, al marge de més comentaris generals en relació amb el planejament en general i la visió del municipi, la intervenció es va centrar, com no podia ser d'altre manera, en el nostre veïnat. Val a dir que, apart de la nostra, van fer intervencions els representants dels veïns de Can Vila, els de Les Faldes, els dels Refugis del Montseny, dels Caminaires de Faldes, de l'Associació Pau i Convivècia, del Trenacacames, i del Centre Excursionista de Vilamajor.

Al respecte, apart d'altres reflexions i debats generals sobre el planejament urbanístic (reequilibri del nucli principal, dotacions d'equipaments, deslocalitzacions de les fàbriques, estàndards de superfície comercials, etc.), es van formular les següents preguntes:

- Als tècnics redactors:
a) Les previsions de la nova normativa urbanística pel que fa a la construcció en pendents de terrenys elevats (la normativa vigent prohibeix declarar urbanitzables terrenys amb més d'un 20% de pendent), i en particular sobre l'alçada dels murs enfrontats a carrer i la permissivitat de què es facin amb ciment encofrat vist.
b) Sobre la desaparició, respecte el projecte inicial, d'un parc que es preveia al costat de la zona esportiva de Can Derrocada fins el camí de Can Tona.
c) Respecte si existia alguna previsió de modificació dels usos previstos per a la zona esportiva de Can Derrocada.

- A la Comissió:
a) Sobre la desaparició, respecte l'Informe precedent de la primera Comissió de Treball, dels projectes proposats referents al "Parc de Llevant" un parc al costat de la zona esportiva), i el "camí verd dels Tres Torrents" (camí per a vianants i bicicletes que, seguint la riera, anava del camí de Can Tona fins Can Llobera. (Ambdós projectes havien estat dissenyats i defensats en el seu dia pel nostre ponent).
b) Sobre la inclusió d'un mapa de soroll encarregat i fet posar en l'informe per l'altre associació del nostre veïnat (els tres membres de la seva junta han estat formant part de la comissió de treball), que concloïa amb la necessitat de declarar "Zona d'Especial Protecció de la Qualitat Acústica" la part central del veïnat, precisament al voltant de la zona esportiva. Val a dir que aquest tipus de qualificació és la més alta prevista per la llei reguladora, destinada a àmbits naturals d'especial interès de protecció. Per a què us feu una idea, és la mateixa qualificació pel que fa a immissions sonores que correspondria a la torre de guaita situada a Sant Elies. Val a dir que aquesta excepcional qualificació no es demanava per a la resta de veïnats, i que la mateixa és en la pràctica impossible d'assolir per a un veïnat residencial normal (doncs el soroll dels simples cotxes superarien els límits permesos per a aquesta qualificació sonora).
c) La seva opinió sobre les qüestions relativa a l'estètica constructiva i elements de paisatge urbà incorporades a la normativa urbanística del POUM.

Els tècnics del POUM varen contestar les qüestions formulades en el sentit de, pel que fa a les construccions i murs en pendents elevats, referir-se a què la normativa urbanística del municipi recollirà les prescripcions de l'actual marc legal, molt més restrictives que les vigents fins ara, i que s'estudiaria la inclusió de normes d'estètica constructiva, en especial pel que fa als murs, per evitar masses de ciment vistos.
Pel que fa al Parc de Llevant, el redactor reconeixè que no han trobat la manera de compensar la propietat de la finca per la pèrdua de les parcel.les edificables actualment existents (val a dir que la titularitat és la mateixa, indirectament, que la de la zona esportiva, la de la masia de Can Derrocada i de la fàbrica de pinsos, configurant una especial problemàtica el tractar tots aquests temes en el seu conjunt, també tots ells en zones especialments sensibles).
Respecte la zona esportiva, realment no va concretar res.

Pel que fa a les preguntes formulades a la Comissió de Treball, les respostes van ser disperses i molt vagues, posant-se en evidència que no tenien arguments al respecte.

Més endavant, lamentant que els representants de l'altre associació del veïnat ja haguessin marxat de la reunió (tot i ocupant dos llocs en el Consell de Poble, un nat com associació i un altre adjudicat per la bossa de ciutadania de Can Derrocada), el nostre delegat va demanar formalment a la Comissió que es retirés la inclusió en l'Informe de la Comissió de la qualificació de Can Derrocada com Zona d'Especial Protecció de la Qualitat Acústica, tant per l'impossible metafísic que representava, com també pel tracte diferencial injustificat respecte els altres veïnats de Sant Pere de Vilamajor. Es va demanar que aquesta petició constés en acta, sent recollida pel Secretari en aquest sentit.

En definitiva, i per concloure, el nou POUM no planteja cap modificació que afecti a Can Derrocada en relació amb les condicions actuals, i pel que fa a la resta dels nuclis, apart d'intervencions puntuals en alguns àmbits, pràcticament consensuades per totes les parts, les diferències de criteri es centren en el tractament de l'illa formada per la masia de Can Derrocada i els equipaments municipals, que en el plantejament dels tècnics es preveuen les compensacions per a la deslocalització de la fàbrica de pinsos i la recuperació de la masia i el seu àmbit (actualment zona edificable). Igualment, pel que fa a l'àrea de la Puntiblond fins el límit del terme municipal, que en les previsions dels planificadors acullen habitatges, zona verda i equipaments (polisportiu cobert) per tal de facilitar la deslocalització de la fàbrica i reequilibrar el nucli, per bé que programant-se només quan les ampliacions previstes al nucli central estiguessin ja desenvolupades, i en tot cas no abans de 15 anys.

Aquests dos àmbits seran el nus de la negociació política i de la possible votació en contra per part d'algun grup polític en l'oposició, en el Ple que ha d'aprovar inicialment el POUM.

El Consell de Poble va finalment decidir demanar a l'Ajuntament la consideració de les propostes presentades al plenari, en la mesura que poguessin ser viables i compatibles amb l'enfocament general, consensuat, de tot el planejament presentat.

El procés a partir d'aquest punt continuarà amb l'estudi d'aquestes propostes per part de l'equip redactor, i la presentació del projecte a l'aprovació del Ple Municipal, previst per a finals d'abril, obrint-se a partir de llavors, un període perceptiu de 45 dies per a la presentació i contesta d’al.legacions, així com els informes sectorials manats per la normativa que han de elaborar diversos organismes competencials, tornant a ser presentat al Ple Municipal per a la seva aprovació provisional (el termini previst seria en total d'uns quatre o cinc mesos des de l'aprovació inicial).
Finalment, de no haver de reformular el pla, es presentaria a la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat per al seu estudi i eventuals rectificacions, tornant novament al Ple Municipal per a l'aprovació definitiva. De no haver-hi entrebancs, en el termini d'uns 12 mesos a partir de l'aprovació provisional, el POUM podria ser definitivament aprovat.

En properes setmanes hem previst convocar-vos a una Assemblea on, entre altres assumptes (sia la zona esportiva), puguem ampliar qualsevol informació al respecte del POUM i decidir la posició institucional conjunta de la nostra Associació pel que fa al mateix, a banda de les actuacions que a títol personal hom vulgui emprendre en el període d’al.legacions.

9 de febrer de 2009

Padró de població a 1 de gener de 2008

El padró a 1-1-2008 reflecteix un important creixement de la població empadronada a Can Derrocada, que arriba ja a les 186 persones. De fet en el 2007, 1 de cada 6 persones en què ha incrementat la població de Sant Pere de Vilamajor, ho ha fet fixant la residència a Can Derrocada.

Evolució de la població empadronada a Can Derrocada
Nota: la població es refereix a 1 de gener de cada any

Tanmateix, en els darrers 5 anys, la població del nostre veïnat és la que ha experimentat un major creixement relatiu, d'un 74%, mentre el conjunt de la població del municipi creixia un 19%.

No obstant aixó, la població empadronda al nostre veïnat representa tan sols un 5% del total dels residents a Sant Pere.

Val afegir que Can Derrocada té una ocupació potencial màxima de 302 habitatges, dels quals estan actualment construïts 99. És Can Derrocada l'àrea amb més potencial de creixement residual en nombre d'habitatges de tot el municipi, doncs encara s'hi poden construir el triple dels habitatges existents actualment acabats.

2 de febrer de 2009

Asfaltat del camí de Can Tona

El 30 de gener, la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, del Ministeri d'Administracions Públiques ha aprovat entre d'altres projectes del Fons d'Inversió Local, corresponents a Sant Pere de Vilamajor, l'asfaltat del Camí de Can Tona, que uneix la riera en el límit de la Zona Esportiva, fins la carretera de Vallserena.

El pressupost de l'obra és de 214.833 euros, una tercera part dels quasi 660 mil euros consignats per al municipi.

Amb aquest important projecte, es culmina finalment la proposta que va ser plantejada al redactor del POUM a l'any 2005 per membres de l'Associació de Veïns quan la nostra associació encara no existia, més assenyada que un túnel que passava per sota l'Escola Torre Roja, projecte estrella de l'associació de propietaris.

Així doncs, Can Derrocada queda a tocar de Sant Antoni i de Can Vila, i molt més aprop de Vallserena.

Val a dir que l'obra estarà finalitzada abans de final d'any.

16 de desembre de 2008

Una nova etapa per a la Zona Esportiva de Can Derrocada

Tot i que encara està pendent de confirmació formal, els actuals titulars del lloguer de la Zona Esportiva de Can Derrocada estarien en curs de deixar de forma immediata l'establiment, del que encara quedaven 15 anys de contracte de lloguer, local que ara per ara roman tancat.

La Zona Esportiva de Can Derrocada pertany a la societat mercantil Can Derrocada, S.L., propietat de membres de dues famílies emblemàtiques de la urbanització.

Paral·lelament, l'altra associació del veïnat ha presentat per enèsima vegada un escrit instant l'Ajuntament -que probablement acabarà en una demanda al Tribunal Contenciós-Administratiu- per a l'execució de la sentència d’il·legalitat de l'activitat exclusiva de banquets que ja fa més d'un any que no es duu a terme a la zona esportiva.

Tanmateix, i arran d'una denúncia formulada pels mateixos als Mossos d'Esquadra, s'ha obert per part de l'Ajuntament un expedient informatiu en relació amb un acte puntual que, contractat per un ciutadà de Sant Pere de Vilamajor, es va realitzar a l'establiment el passat 16 de novembre.

L'Associació ja ha demanat formalment a l'Ajuntament la necessitat de participar de qualsevol negociació amb la propietat o decisió de requalificació urbanística que es vulgui dur a terme en relació amb aquest equipament.

Tant bon punt s'aclareixi quelcom més en relació amb el futur de l'equipament convocarem una reunió per tal de prendre conjuntament la posició que considerem més oportuna en aquest afer.

31 d’octubre de 2008

Fa 40 anys...

Juny de 1965


Agost 1967 (Feu atenció al penúltim paràgraf)


L'Associació a la revista de l'Ajuntament

El número d'octubre de la revista municipal "La Clau de Vilamajor" dedica un espai rellevant a donar a conèixer la nostra Associació.


Des d'aqui volem agraïr a l'Ajuntament aquesta deferència i ens honorem de que ho hagi fet.

16 d’octubre de 2008

L'Associació ha estat la primera entitat del municipi en rebre la nova adreça de correu electrònic

Donant resposta a l'oferiment de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, la nostra Associació ha estat la primera en registrar-se en les noves adreces de correu electrònic proporcionades pel Consistori: @sp.vilamajor.cat, que abans de fer-les extensiva a tots els ciutadans, s'ha posat primer a disposició de totes les entitats del municipi.

La nova adreça és canderrocada@sp.vilamajor.cat

29 de juliol de 2008

Programació d'activitats de l'AAVCD per a aquest estiu

Després del sopar del passat divendres, continuen les activitats de l'Associació, amb el següent prrograma provisional:
 • Dissabte, 2 d'agost: Ping-ponada. Berenar-sopar.
 • Dimecres, 6 d'agost: Torneig de bàsquet o futbol-sala. Berenar entrepans.
 • Dissabte, 9 d'agost: Festa "remember". Possibilitat de sopar informal.
 • Dimecres, 13 d'agost: Cinema a la fresca ( dues sessions: infantil i adults). Servei de bar.
 • Dissabte, 16 d'agost: Campionat de "Wii", amb "pica-pica" i begudes.
 • Dimecres, 20 d'agost: Campionat de futbol virtual (videojoc). Servei de bar.
 • Dissabte, 23 d'agost: Xocolatada. Sopar i "Disco-show".
 • Dimecres, 27 d'agost: Cinema a la fresca ( dues sessions: infantil i adults). Servei de bar.
 • Dissabte, 30 d'agost: Gymkana popular.
 • Dissabte, 6 de setembre: Sopar de final d'estiu. Lliurament de premis dels tornejos.
Com podeu veure, el programa és ambiciós, però pensem que tots nosaltres i els nostres fills ens ho mereixem.

Totes les activitats es faran als locals de la Zona Esportiva de Can Derrocada, que després de més de quinze anys tornaran a acollir els veïns.
Estem negociant que el polisportiu restià obert per als veïns totes les tardes de l'estiu de 17 a 21 hores.


Des d'aquesta pàgina volem agraïr als germans Olga i Jordi Guixà, titulars de Vilaguixà, les seves atencions i col.laboració, indispensable per a la realització d'aquestes activitats a la zona esportiva.

Comptem amb tots vosaltres per fer possible tot plegat.

Amb el sopar d'estiu, torna la vida social a Can Derrocada

El passat divendres es celebrà el primer acte d'aquest estiu, que consistí en un sopar a la carpa dels jardins de Vilaguixà.

Val a dir que, tot i sent una celebració privada, es varen tramitar les corresponents autoritzacions administratives, davant de la contingència de que algun veï, manifestament contrari al retorn de l'activitat social a la zona esportiva de Can Derrocada, pogués alterar el normal desenvolupament d'un acte lúdic d'aquesta mena.

Malgrat l'apressurada convocatòria, va comptar amb l'assistència de 60 veïns, sent de destacar que més d'una vintena eren jovent i infants.

El sopar, una barbacoa a l'aire lliure, va resultar força animat, i va comptar amb la presència d'en Josep Maria Llesuy i la seva família, qui va acceptar gentilment l'invitació que se li havia fet.

Volem agraïr als germans Guixà que l'acte es pogués celebrar a les seves instal.lacions, així com també a Vending el Cafetó, que, a través de la sòcia Cristina Romero, va proporcionar els cafés de manera gratuïta, gest que l'Associació agraeix molt especialment.


Grans i mainada varen tenir ocasió per conèixer-se en un ambient força agradable i animat.

Havent sopat, a l'hora del ball, van anar acudint altres veïns arribant a ser uns vuitanta en el moment de màxima afluència.

Tot i què el gruix de la festa va arribar fins passada la mitja nit, alguns veïns varen quedar-se xerrant animadament encara força estona, i fins i tot es va fimprovisar un petit ressopó.

A tots plegats, gràcies per la vostra participació, i us esperem el proper dissabte a tarda, a la Ping-Ponada.